กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน นำข้าราชกา แและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรกรมสุขภาพจิต ไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ณ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตึกอำนวยการ