ประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5นำโดยนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 9/2561 เพื่อสรุปการดำเนินงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่5 และร่วมดำเนินการบูรณาการงานตามแผนรอบ 6 เดือนแรก โดยมีนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต ชั้น3 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์