ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ และและคณะ เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์