การประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)

การประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)


นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากร
ร่วมกันจัดทำ(ร่าง)แผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมเซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์สปา ออนเซ็น จังหวัดราชบุรี