หน้าหลัก > รายละเอียด

ข้อมูลบริการ

ตารางบริการผู้ป่วยนอก  ขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก ข้อตกลงการรับบริการบัตรเก่าตรงนัด การตรวจสภาพจิตเพื่อขอรับบุคลเป็นบุตรบุญธรรม
คลินิกบำบัดผู้ติดสารเสพติด คลินิกวัยเรียน (Smart Kids Clinic) คลินิกจิตเวชเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) การฝังเข็ม การรักษาในรูปแบบแพทย์แผนจีน

ตารางบริการผู้ป่วยนอก