วิชาการ


การจัดการความสัมพันธ์เชิงเสมือนจริง อย่างผสมผสานระหว่างจิตแพทย์และผู้ป่วยจิตเวช ในโลกดิจิตอล
2020-06-15 15:27:04

การจัดการความสัมพันธ์เชิงเสมือนจริง อย่างผสมผสานระหว่างจิตแพทย์และผู้ป่วยจิตเวช ในโลกดิจิตอล

การพัฒนาความสามรถในการประกอบกิจรรมของผู้ป่วยจิตเภท
2020-06-15 09:04:14

การพัฒนาความสามรถในการประกอบกิจรรมของผู้ป่วยจิตเภท โดยใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพตามทฤษฏี Sensory Integration