รางวัลและความภาคภูมิใจ


เกียรติบัตร
2020-06-30 11:22:49

เกียรติบัตรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ผ่านโครงการอบรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต ประจำบีงบประมาณ 2563

ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัย
2020-06-30 11:22:27

การรับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001: 2013

การรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015
2020-06-30 11:22:14

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2020-06-30 11:21:56

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)