หน้าหลัก > รายละเอียด

ประกาศเชิญชวน (sb)


หมายเหตุ :    ประกาศล่าสุด I ประกาศ

ประกาศเมื่อ

ประกาศ

26/06/2563    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัางระบบงานบริการผู้ป่วย (Telepsychiatry) จำวน  1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/06/2563    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทั้งกะโหลกศรีษะและช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/06/2563    ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างระบบงานบริการผู้ป่วย (Telepsychiatry) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/06/2563   ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง  จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/06/2563   ยกเลิกประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/06/2563    ยกเลิกประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างระบบงานบริการผู้ป่วย (Telepsychiatry) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
10/06/2563    ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/06/2563    ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/06/2563   ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
02/06/2563   ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างระบบงานบริการผู้ป่วย (Telepsychiatry) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
28/05/2563   ประกาศกรมสุขภาพจิต  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้ด้วยภาพเคลือนไหว แบบสามมิติ (Broadcast AR including LED screeen and audio system for augumented Realily) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2563   ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น และหอผู้ป่วยอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/03/2563  ยกเลิก ประกาศ กรุมสุขภาพจิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2563
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Real Time) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/03/2563  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/03/2563  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ระกวดราคาจ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
16/03/2563  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
12/03/2563  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/03/2563  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/2563  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03/02/2563  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดก็บแฟ้มผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/01/2563  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/01/2563  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563  ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/01/2563  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อ

:: 2562 :: เรื่อง

12/12/2562  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03/12/2562  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28/11/2562  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12/11/2562  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธาณูปโภค ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/11/2562  ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/11/2562  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/10/2562  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/09/2562  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/09/2562  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปีงบ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04/09/2562  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04/09/2562  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/08/2562  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/08/2562  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/07/2562  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/06/2562  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/05/2562  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดรนเพื่อการขนส่งอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/03/2562  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/03/2562  เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/01/2562  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อ

:: 2561 :: เรื่อง

30/11/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/11/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/11/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
08/11/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05/11/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18/10/2561  ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทด้วยเทคนิคสโนซีเลน (Adventure Room) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17/10/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/10/2561  ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น ประจำปี 2562 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/09/2561  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18/09/2561  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/09/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/09/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/09/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/09/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/09/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/09/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำให้ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/09/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ชุดเครื่องนอนผู้ป่วย และชุดปฏิบัติการอื่นๆ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/09/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/09/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/09/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายสัญญาณเพื่อใช้ในการสื่อสารของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05/09/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 28 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04/09/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04/09/2561  ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/08/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03/08/2561  เอกสารประกวดราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03/08/2561  ประกวดราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/07/2561  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/07/2561  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17/04/2561  เอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17/04/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/04/2561  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9/04/2561  เอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9/04/2561  ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์