หน้าหลัก > รายละเอียด

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง (pl)


หมายเหตุ :   ประกาศล่าสุด I  ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับครั้งที่ 3-4) 
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ 
  เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ทั้งกะโหลกศรีษะและช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง 
  เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุงประจำปี 2563 (ปรับครั้งที่ 2) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น และหอผู้ป่วยอื่นๆ
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Real Time) จำนวน 1 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและผยแพร่ รายการชุดจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ จำนวน 1 รายการ
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดก็บแฟ้มผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ อุปกรณ์บูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อผ่อนคลายและปรับพฤติกรรมด้วยเทคนิคสโนซีเล็น จำนวน 1 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาดูแลผู้ปวยฟื้นฟูบำบัดระยะยาว จำนวน 1 รายการ
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2563
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ประจำปีงบ 2563
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำนวน 1 เครื่อง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปี 2563
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เหมาระบบบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน จำนวน 11 เดือน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาระบบบริหารและการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจร สำหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร และสาธารณูปโภค
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงิน สปสช. ปีงบประมาณ 2562
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุง ประจำปี 2562 (ปรับครั้งที่ 2)
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดรนเพื่อการขนส่งอุปกรณ์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ซื้อเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 รายการ)
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุง ประจำปี 2562 (ปรับครั้งที่ 1)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ซื้อเครื่องติดตามไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 รายการ
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2562
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุงประจำปี 2562
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (รายการจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยา อัตโนมัติแบบครบวงจร สําหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงิน สปสช. ปีงบประมาณ 2562
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทด้วยเทคนิคสโนซีเลน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 อาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 3 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้า ชุดเครื่องนอนผู้ป่วย และชุดปฏิบัติการอื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 การจัดซื้อรายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และรายการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 2 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 การจัดซื้อเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 28 เตียง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 รายการจ้างปรับปรุงสายสัญญาณเพื่อใช้ในการสื่อสารของสถาบันกัลยาณ์ยาราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุงประจำปี 2561 (ปรับครั้งที่1)
  ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จากเงิน สปสช. ประจำปี 2561
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจ้างงบลงทุน จากเงินบำรุง ประจำปี 2561
  ขออนุมัติวงเงินจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายการจ้างเหมาระบบบริหารและจัดยา อัตโนมัติแบบครบวงจร สําหรับผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบ Inverter (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2561
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 รายการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (เงินงบประมาณ) ประจำปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2)
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (เงิน สปสช.) ประจำปี 2559
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (เงิน สปสช.) ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (เงินบำรุง) ประจำปี 2559
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (เงินบำรุง) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (เงินบำรุง) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (เงินงบประมาณ) ประจำปี 2559
  แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2559
  ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนมีนาคม 2563
  ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำเดือนมกราคม 2563
  ผลการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (K) ประจำปี 2563 ไตรมาส 1
  ผลการจัดซื้อวัสดุคงคลัง (I) ประจำปี 2563 ไตรมาส 1
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
  รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2559 รอบ12เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2559 รอบ 9 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2559 ไตรมาส 2