ประกาศผลผู้ชนะ

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปะจำปี จำหน่ายพัสดุ
 
หมายเหตุ :    ประกาศล่าสุด I ประกาศ

ประกาศเมื่อ

:: 2563 :: เรื่อง

10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดจำลองสถานการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงแบบเรียลไทม์ (Real Time) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพาวเวอร์ซัพพลายประตูคีย์การ์ด อาคารนิติจิตเวชและยาเสพติด ตึก 5/1 ชั้น 2 และชั้น 5 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับสำหรับผู้ป่วยจิตเวช (โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2563  ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟฟ้าไฮเบย์ จำนวน 8 ชุด
30/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องพยาบาลเวรตรวจการณ์ ตึกนิติรักษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโซฟา คลินิกพิเศษเฉพาะทาง 3 ชุด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำการพยาบาลชั้น 2 ตึกฟ้าใส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ที่นอนฟองน้ำ /หมอน)
27/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างต่ออายุการเช่าสัญญาระบบติดตามยานพาหนะแบบ online (GPS) โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(คงคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการประแจ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร รายการหญ้านวล จำนวน 700 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2563  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างถ่ายเอกศาร ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2563  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2563  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างพิมพใบเสร็จรับเงิน(ชนิดต่อเนื่อง) จำนวน 40,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2563  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน 20,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงานพยาบาล ชั้น 2 ตึกนายแพทย์ ยรรยง โพธารามิก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกอำนวนการ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักแพทย์ อาคารแผนจีน ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ เครื่องเติมอากาศ 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม เครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
13/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ
13/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(คงคลัง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเทคอนกรีตหน้าอาคารโภชนาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานสร้างสนามเปตอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนางานเวชระเบียนจัดเก็บแฟ้มผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ตะกร้าพลาสติก จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสารสี จำนวน 40 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษแฟกซ์ความร้อน จำนวน 150 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ตเตล็ด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (คงคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ตึกม้ชฌิมา ห้องนอน 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน ลข 6633 กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563  ประกาศผู้ชนะการสนอราคาซื้อวัสดุงานบนงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ตเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ตเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกุญแจประตูนิรภัย ทางเข้าตึกผู้ป่วยใน จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อ

:: 2562 :: เรื่อง

27/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เบ็ตเตล็ด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (จำนวน 4 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลู่วิ่ง ลู่เดิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักเวร ER จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการสายทนไฟ จำนวน 1 รายการ
18/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ (โครงการ) จำนวน 1 รายการ
12/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เบ็ดเตล็ด) จำ