รางวัลและความภาคภูมิใจ

เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)
โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 22 กุมภาพันธ์ 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
 

 

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015

 

ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001: 2013

เกียรติบัตรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ไ

ด้ผ่านโครงการอบรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย..