สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

New Normal @ Galya Ragarindra Insitute

New Normal @ Galya Ragarindra Insitute

“นิว นอร์มอล” (New Normal) ความปกติในรูปแบบใหม่ จากช่วงยุคโควิด-19
อาทิ การลดการสัมผัสระหว่างบุคคลและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้เกิดนิว นอร์มอล ในการใช้ชีวิต
 
#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #กรมสุขภาพจิต #COVID19

ลิงค์หน่วยงาน

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตาม การดำเนินงานยาไปรษณีย์ ระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ New Normal Medical Service

ร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19 (Covid - 19)

หน่วยงาน หน่วยงานบริการ / หน่วยงานภายใน

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ทุกวันจันทร์ อังคารและพุธ

เวลา 9.00 - 12.00น.

ให้บริการผู้ป่วยอายุระหว่าง 1.5 ถึง 15 ปี ประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น บำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์

อ่านต่อ

คลินิกนิติจิตเวช

ทุกวันจันทร์

เวลา 13.30 - 16.00 น.

ให้บริการผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวชบำบัดรักษาและการฟื้นฟูอาการทางจิต

อ่านต่อ

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ

ทุกวันศุกร์

เวลา 8.00 - 11.00 น.

ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ประเมินและบำบัดรักษาอาการทางจิตในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางสุขภาพจิต

อ่านต่อ

คลินิกสารเสพติด

ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

เวลา 13.30 - 16.00 น.

ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ประเมินบำบัดรักษาอาการถอนยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจในผู้ป่วยสารเสพติด

อ่านต่อ

บริการจิตเวชชุมชน

ให้บริการผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เขตรับผิดชอบ 8 จังหวัด โดยทีมจิตเวชชุมชน ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยการเยี่ยมบ้าน นอกจากนี้ยังให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการทำงานร่วมกับครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

อ่านต่อ

บริการนิติจิตเวช

บำบัดรักษาทั้งผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวชโดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และดูแลต่อเนื่อง ทั้งในชุมชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ยังให้บริการโปรแกรมการ เตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดี

อ่านต่อ

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต

ให้บริการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ การให้คำปรึกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตทั้งในรูปแบบของโมบายทีม และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

อ่านต่อ

ศูนย์ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

สถาบันกัลยาณ์ราชนคริทร์ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ พยาบาล จิตวิทยา สังคมสงเคราห์ กิจกรรมบำบัด และวิชาชีพสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติด้านนิติจิตเวช

อ่านต่อ